Projekt 3P

3P – Príprava, Podpora, Prax

ITMS kód projektu:                        27120130616

Operačný program:                        Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os:                                       2. Podpora sociálnej inklúzi

Opatrenie:                                         2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Výzva:                                                  OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Obdobie realizácie projektu:      15.10.2014 – 30.09.2015

Druh projektu:                                 dopytovo – orientovaný projekt

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ www.esf.gov.sk, www.iazasi.gov.sk „Priestor na vašu príležitosť“

…viac